• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1307 / 06.03.2014 г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на външно стълбище към преустроено жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 43, построена в УПИ III в кв. 8 по плана на ж.к. "Братя Миладинови" , гр. Бургас 

Синдикирай