• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1327 / 10.03.2014 г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на читалище "Антон Страшимиров - 1980" с. Черно море, община Бургас върху част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещения в СОУ "Христо Ботев", с. Черно море, община Бургас 

Синдикирай