• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1328 / 10.03.2014 г.

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от БКТП в ПИ 07079.9.341 до БКТП - нов в УПИ II-886.893 /ПИ с идентификатор 07079.665.187 по по КК на гр. Бургас/, местност "Черна гора" /бивша "Кара Баир"/,землище - ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, преминаващо през ПИ ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.185, 07079.665.173 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай