• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1329 / 10.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 3 на ВЛ 20 kV "Росенец"  на БКТП до РУ 20 kV на БКТП - нов УПИ VIII-6, местност "Извора" /бивша "Чекелията"/, землище с. Твърдица, община Бургас, преминаващ през ПИ пл. №036004 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай