• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 04999 /06.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" - гр. Бургас, ж.к. „Славейков", бл. 5, вх.З, ап.8

Синдикирай