• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 04997 /05.12.2011 г.

от Димитър Атанасов Димитров - Директор на Дирекция "Вътрешен одит"
Относно: Приемане на годишния план за одитната дейност на Дирекция „Вътрешен одит" през 2012 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай