• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 04998 /05.12.2011 г.

от Димитър Атанасов Димитров - Директор на Дирекция "Вътрешен одит"
Относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2010 год.

Синдикирай