• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05002 /06.12.2011 г. - оттеглена

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Бургас, на базисните наемни цени, приемане на план-сметка и на размерите на такса битови отпадъци за 2012 г.

Синдикирай