• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05011 /07.12.2011 г.

от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Милена Ганчева Славеева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай