• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05009 /07.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане Правилник за устройство, организация и дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай