• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Проектът, ведно с мотивите за промените, са обявени на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Синдикирай