• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05026 /07.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост находящ се в парк „Изгрев" в ж.к. „Изгрев", представляващ УПИ IV в кв. 19 по плана на ж.к. „Изгрев"

Синдикирай