• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05025 /07.12.2011 г.

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно надаване

Синдикирай