• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05017 /07.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Определяне оценка на земя, находяща се във вилна зона „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай