• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05033 /08.12.2011 г.

от  Атанаска Николова - заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение с работно заглавие „Повишаване и промотиране на инвестиционния потенциал чрез внедряване на информационни технологии" за получаване на безвъзмездно финансиране по Покана за подаване на предложения № 2007CB16IPO008 -2011-2 по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция

Синдикирай