• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05031 /08.12.2011 г.

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Даване   съгласие   за   кандидатстване   на   Община   Бургас   пред   Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

Синдикирай