• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05037 /08.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за провеждане на обслужваща улица в масив 66, землище кв.Банево, гр.Бургас, за осигуряване достъп до имоти 066017,066018 и 066019

Синдикирай