• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05039 /08.12.2011 г.

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Искане за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI и УПИ VII в кв.9 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

Синдикирай