• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3404 / 05.06.2015 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай