• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3406 / 05.06.2015 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай