• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3403 / 05.06.2015 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2015/2016 година.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай