• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3414 / 05.06.2015 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв.16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай