• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3585 / 09.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, в недвижим имот представляващ УПИ IV - 325, 326, в кв. 15 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 998 кв. м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 498/998 кв.м ид. ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай