• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3627 / 21.07.2015 г.

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование“,относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай