• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3632 / 22.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ж.к.”Братя Миладинови”, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай