• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3633 / 22.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.26, от дневния ред на проведеното на 23.06.2015г. заседание (протокол № 53)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай