• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3652 / 28.07.2015 г.

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас", относно: 1. Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - Мултимодална апаратура за рутинна и интраоперативна прецизна идентификация и детекция на сентинелни лимфни възли и минимални туморни маси, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия при "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД.2. Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - Автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай