• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3628 / 21.07.2015 г.

от д-р Христо Дечев Дечев – Управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на  дълготраен материален актив – Видеогастроскоп, за нуждите на Отделение по онкогастроенте-рология при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай