• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3654 / 30.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддавате, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай