• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3663 / 31.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужващи улици, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици с о.т.82-о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153-о.т.КК2, о.т.151-о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5-о.т.8-о.т.НК1-о.т.КК1-о.т.НК2-о.т.КК2 и о.т.2-о.т.13 за обслужване на имоти в местност „Големия камък“, землище с.Димчево, община Бургас, през ПИ 000090, 000091 и 000165 по КВС на землище с.Димчево - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на трасе на захранващ ел.кабел предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ ел.кабел до имот с пл.№ 018017 в землището на с.Димчево, община Бургас, през имоти 000091 и 000106 по КВС на землище с.Димчево – общинска собственост.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай