• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3664 / 31.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 с обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, землище гр.Бургас, община Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.9.252, 07079.9.651, 07079.9.652 и 07079.9.616 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на :

- част от имот 07079.9.651 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, с площ 0.288 дка., целия с площ 0.295 дка., с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 и обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, землище гр.Бургас, община Бургас;

 - част от имот 07079.9.616 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, с площ 0.014 дка., целия с площ 0.180 дка., с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 и обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, землище гр.Бургас, община Бургас.

Синдикирай