• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3665 / 31.07.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1/9а/-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5 за осигуряване на транспортен достъп до УПИ, в границите на устройствена зона 13/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в местности „Крушата“ и „Прохода“ (бивша местност „Гичита“) в землището на гр.Бургас, предвидени за разширение на населеното място

Синдикирай