• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3685 / 07.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай