• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3686 / 07.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ №062012 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай