• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3703 / 14.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се във в.з.“Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай