• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3705 / 14.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв. 16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, прилежащ към обособен обект – гараж в построената в имота жилищна сграда

Синдикирай