• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3711 / 18.08.2015 г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедна алея от кв.Ветрен до кв.Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№060024 и 000256 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас.
2. Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедна алея от кв.Ветрен до кв.Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№060024 и 000256 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас.
3. Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедна алея от кв.Ветрен до кв.Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№060024 и 000256 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас, като продължение на трасето на велоалеята в границите на урбанизираната територия.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай