• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3712 / 18.08.2015 г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване, в устройствени зони Т94 и 9/Пп, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас, предвидени за разширение на населеното място.

Синдикирай