• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3724 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай