• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3727 / 21.08.2015 г.

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на проект на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта

Синдикирай