• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3739 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала – І етап в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т.51, през Преливник №1 (намиращ се в ПИ 07079.4.738) и Преливник №2 (намиращ се в ПИ 07079.4.737), през имот ПИ 07079.4.763 до ПИ 07079.4.782, в който се предвижда изграждане на КПС и Трасе на канализационен тласкател, с начало при ново предвидена КПС в северната част на ПИ 07079.4.782, преминаващо през ПИ 07079.4.810 и достигащо до ПИ 07079.4.811, през ПИ 07079.4.737, 07079.4.738, 07079.4.763, 07079.4.782 и 07079.4.810 по КК на гр.Бургас – общинска собственост.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай