• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3740 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас в местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас, през имот с идентификатор 07079.5.860 по КК на гр.Бургас – общинска собственост.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай