• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3741 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас

Синдикирай