• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3742 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5 и о.т.3-о.т.4 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас, в границите на предвидено разширение на населеното място в устройствени зони 3/Оз и 7/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“) в землището на кв.Долно Езерово, гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай