• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3743 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
I. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с  проектен идентификатор 07079.10.1234   по КККР на  гр. Бургас /образуван от ПИ с идентификатор 07079.10.1009 по КККР/ за изграждане на „Етнографски рибарски комплекс“ в местност „Рибарското пристанище“ (бивша м.„Ченгене скеле“), землище Крайморие, попадащо в обхвата на устройствена зона 07079/84, по одобрения ОУП на гр. Бургас
II.    Определяне за публична общинска собственост на имоти и обекти предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и допълването им в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година.

Синдикирай