• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3744 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.13 и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ  ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.14, местност „Рибарско селище“ (бивша „Ченгене скеле“), землище Крайморие, гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 07079/83, по действащ ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай