• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3746 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1682 и 07079.3.1683 по КК на гр. Бургас, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас
2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица в обхват от о.т. 63Е до о.т. 165, по действащ ПУП-ПУР, одобрен с решение №12-20/24.07.2012 г. на Общински съвет - Бургас за осигуряване на транспортен достъп до имоти в масиви 143 и 146, по КВС, местност Мадика, землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1666 по КК - общинска собственост, с който да се обособи нов кв. 62, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас
3. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица в обхват от о.т. 63Е до о.т. 165, по действащ ПУП-ПУР, одобрение с решение №12-20/24.07.2012 г. на Общински съвет - Бургас за осигуряване на транспортен достъп до имоти в масиви 143 и 146, по КВС, местност Мадика, землището на гр. Бургас, с който да се обособи нов кв. 62, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай